1.      Aanvaarding van de algemene voorwaarden 

1)  Huidige algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en gelden zowel ten aanzien van consumenten als ten aanzien van handelaars. 

2)  Deze voorwaarden worden vermeld op de rugzijde van de hotelrekening, alsook gepubliceerd op de hotelwebsite. Door dit feit verklaren de cliënten, medecontractanten en alle derden zich akkoord met deze algemene en bijzondere voorwaarden, er kennis van te hebben genomen en er alle bedingen van te hebben aanvaard, behoudens wanneer uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. 

3)  De cliënten, medecontractanten en derden gaan er uitdrukkelijk mee akkoord dat de onderhavige voorwaarden, ongeacht hernieuwde schriftelijke bevestiging voor alle toekomstige transacties gelden, en meer in het bijzonder bij overeenkomsten die mondeling, telefonisch, per telex, per fax, per e-mail of enig andere elektronische wijze tot stand komen. 

4)  Van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden welke door Boutique Hotel Nonam  niet uitdrukkelijk schriftelijk en voorafgaandelijk werden aanvaard, hebben ten aanzien van Boutique Hotel Nonam geen enkele rechtskracht, ook al worden ze niet uitdrukkelijk betwist. 

5)  De nietigverklaring van een artikel of een clausule brengt nooit de nietigheid van het geheel der algemene voorwaarden met zich mee. 

2.      Offertes en orders 

1)  De door Boutique Hotel Nonam opgestelde offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

2)  Elke offerte of elk aanbod van Boutique Hotel Nonam kan door Boutique Hotel Nonam worden ingetrokken tot aan de kennisname van de schriftelijke aanvaarding door de cliënt, de medecontractant of de derde en vervalt automatisch 10 dagen na datum, behoudens vermelding van een andere periode op de offerte of het aanbod. 

3)  Boutique Hotel Nonam beschouwt een boeking pas als bevestigd vanwege de cliënt wanneer de cliënt het definitief bevestigingsformulier, getekend voor akkoord, heeft teruggestuurd. De cliënt dient het gevraagde bedrag, zijnde 100 % van het totaal te betalen bedrag op het ogenblik van de reservatie, tegen de vooropgestelde datum te betalen. 

4)  Elke boeking verbindt de cliënten, medecontractanten en alle derden, doch verbindt Boutique Hotel Nonam slechts definitief schriftelijke bevestiging ervan van harentwege en na betaling van het gevraagde bedrag. 

5)  Een boeking door kan niet meer gewijzigd of geannuleerd worden, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de partijen. 

3.     Algemene bepalingen 

1)  Het is Boutique Hotel Nonam toegestaan om alle rechten voortspruitende uit eender welke overeenkomst over te dragen aan een derde. 

2)  De cliënt, de medecontractant of de derde verbindt er zich toe om, in voorkomend geval, aangebrachte publiciteit van Boutique Hotel Nonam, niet te verwijderen. 

3)  Overmacht, staking, lock-out ... of enige andere onvoorzienbare gebeurtenis die Boutique Hotel Nonam niet in staat stelt de overeenkomst naar behoren uit te voeren, wordt uitdrukkelijk aanvaard als een geldige reden tot ontbinding van de overeenkomst, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 

4)  Alle diensten en prestaties van Boutique Hotel Nonam dienen in elk geval te worden beschouwd als middelenverbintenissen en kunnen nooit aanzien worden als een resultaatsverbintenis. 

4.      Prijs

1) De overeengekomen prijs geldt slechts gedurende de overeengekomen periode van prijsvastheid. 

6.     Betalingsvoorwaarden en facturatie 

1)  Alle rekeningen, facturen of hotelnota’s van Boutique Hotel Nonam onder de 25,00 euro zijn steeds contant en zonder korting betaalbaar bij het verlaten van het hotel. Indien de rekening, factuur of hotelnota van Boutique Hotel Nonam meer dan 2.500 euro bedraagt, dient de betaling te gebeuren binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum. 

2)  Het uitzonderlijk toestaan van enige andere betalingswijze, kan enkel schriftelijk geschieden en kan nooit novatie, wijziging of afschaffing van de algemene voorwaarden van Boutique Hotel Nonam met zich meebrengen. 

7.      Aanvaarding van de factuur 

1) Geen enkele klacht tegen de facturen van Boutique Hotel Nonam zal worden aanvaard indien ze niet aangetekend wordt gedaan binnen de 10 kalenderdagen na factuurdatum. Betaling van de prijs houdt steeds aanvaarding van de rekeningen, facturen of hotelnota’s in. 

 

8.      Wanbetaling

1) Bij gebrek aan ontvangst binnen de 14 kalenderdagen ( zowel voor binnenland als buitenland) na factuurdatum door Boutique Hotel Nonam van de betaling zal van rechtswege, en zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling, een verwijlintrest verschuldigd te zijn van 12 % per jaar vanaf de factuurdatum. 

2) Het bedrag van de binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum onbetaald gebleven facturen zal bij wijze van schadevergoeding van rechtswege verhoogd worden met 10% met een minimum van 100 euro teneinde Boutique Hotel Nonam te vergoeden voor al haar buitengerechtelijke onkosten, tijdsverlies, administratiekosten en briefwisseling. De schadevergoeding zal verschuldigd zijn zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling, en onverminderd de hoofdsom, interesten en eventuele gerechtskosten. 

3) Bij gebreke aan ontvangst binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum door Boutique Hotel Nonam van de contante betaling van één enkele factuur zullen alle facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden. 

4) Bovendien zal Boutique Hotel Nonam niet verplicht zijn verdere leveringen of diensten uit te voeren volgens welke overeenkomst ook, vooraleer de vervallen facturen werden vereffend. 

9.      Annuleringsvoorwaarden 

1) Onderstaand treft u de voorwaarden aan die bij annulering van kracht zijn. De getoonde bedragen en percentages dienen door u te worden betaald.

2) De speciale voorwaarden hebben bij toepassing , prioriteit boven de generieke.

Generieke voorwaarden (Individuele boeking)

§   Tot 7 dagen voor aankomst – kostenloos

§  Vanaf 7 dagen tot 1 dag voor aankomst - 1e nacht

§  Vanaf 1 dag of minder voor aankomst - het volledige verblijf

§   Bij niet komen opdagen - het volledige verblijf

Speciale voorwaarden (Groepen*)

§  Tussen 7 en 0 dag(en) voor aankomst: 100.00 %

§  Tussen 21 en 8 dag(en) voor aankomst: 50.00 %

§  Meer dan 3 weken voor aankomst: 25.00 EUR

(*) Groepen: Elke boeking vanaf 3 kamers

10.    Schade en aansprakelijkheid

1) Alle schade dewelke door cliënten, medecontractanten of derden aan de hotels wordt aangebracht zal op kosten van de cliënten, medecontractanten of derden worden hersteld. Ook winstderving waarvan de aangebrachte schade de oorzaak zou zijn, kan in rekening worden gebracht (kamer 1 of meer dagen niet verhuurbaar). Het minimumbedrag bij aangebrachte schade bedraagt €150,00. Extra reiningingskosten voor tapijt €150,00 

2) Boutique Hotel Nonam is nooit aansprakelijk voor het stallen van voertuigen, welke de oorzaak ervan ook moge zijn. 

3) Het deponeren van welk voorwerp of van welke materialen ook in de lokalen, installaties, vergaderzalen, kleedkamers of kamers gebeurt steeds op risico van het cliënteel of van de bezoekers uit welke titel dan ook. 

4) Boutique Hotel Nonam neemt slechts verantwoordelijkheid op wanneer een bewaargevingsovereenkomst schriftelijk werd overeengekomen met een aangestelde van een hotel die bevoegd is voor de in bewaargeving van voorwerpen. 

5) Boutique Hotel Nonam is niet verantwoordelijk voor diensten verleend door derden, noch voor de vergoeding van deze diensten. 

6)Boutique Hotel Nonam kan nooit gehouden zijn tot een schadevergoeding die meer dan 5% van de prijs beloopt, zelfs niet indien Boutique Hotel Nonam een andersluidend schadebeding zou hebben aanvaard. 

11.    Retentierecht

1) Boutique Hotel Nonam heeft het recht om op basis van alle vervallen aanspraken die haar rechtens de overeenkomst en huidige voorwaarden toekomen, een retentierecht uit te oefenen op de goederen of andere waarden die in haar bezit zijn en deze als waarborg te beschouwen tot zekerheid van het nakomen van de verbintenissen waartoe de cliënt, de medecontractant of de derde gehouden is. 

2) De goederen die aan Boutique Hotel Nonam worden toevertrouwd, worden geacht deel uit te maken van een en dezelfde ondeelbare overeenkomst zelfs wanneer deze overeenkomst in opeenvolgende prestaties wordt uitgevoerd. 

3) De bovenstaande bepalingen gelden onverminderd andere zekerheden waarop Boutique Hotel Nonam zich volgens de wet of enige overeenkomst kan beroepen. 

12. Persoonlijke levenssfeer

1) Uw persoonlijke gegevens vermeld op documenten van Boutique Hotel Nonamworden opgenomen in de bestanden van Boutique Hotel Nonam en zijn bestemd voor intern gebruik, facturatie, klantenbeheer, evenals voor promotie-acties, marktstudies en informatieverstrekking allerhande. 

2) Op schriftelijk verzoek en overeenkomstig de wet van 8 december 1992 heeft de koper een inzage- en verbeteringsrecht. 

13. Jurisdictie

1)  Het Vredegerecht van het eerste kanton te Gent en de Rechtbanken te Gent zijn uitsluitend bevoegd kennis te nemen van, en te oordelen over alle gerezen betwistingen en geschillen. 

2)  Elk geschil zal eerst aan een door de Federale Commissie erkende bemiddelaar worden voorgelegd. 

3)  Enkel het Belgische recht is van toepassing op de contractuele relatie tussen Boutique Hotel Nonam en de koper, behoudens andersluidende Verdragsteksten.